ไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) สรรพคุณและวิธีใช้ยาไอบูโพรเฟน